Könyvtárhasználati szabályzat

Regisztráció, beiratkozás  

Könyvtári látogatók számára ingyenesen biztosított szolgáltatások:

 • a könyvtár megtekintése,
 • tájékoztatás szolgáltatásainkról, gyűjteményünkről,
 • a dokumentumok helyben használata,
 • a könyvtár katalógusainak használata,
 • hozzáférés a könyvtár belső hálózatán elérhető adatbázisokhoz,
 • szaktájékoztatás.

A könyvtárhasználónak jogában áll dönteni a regisztrálás módjáról:

 • Napijegy
 • Olvasójegy

A Napijegy az adott naptári napra érvényes, meghatározott térítési díj ellenében jogosít az adott napi nyitvatartási időben az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokon túl a könyvtárosi közreműködést igénylő térítéses szolgáltatások – intézményen belüli – igénybevételére. A napidíjat az érvényes Díjszabás melléklet tartalmazza. A regisztrálás az információs pultnál zajlik.

Olvasójegy

Könyvtári taggá válik az a 16 éven felüli személy, aki személyi adatait megadja, azokat igazolja, és tagdíját befizeti, a könyvtár használati szabályzatát elfogadja és a szabályokat betartja. A beiratkozás személyesen, a Beiratkozási nyilatkozat kitöltésével és aláírásával történik.

A beiratkozás az adott időszakban érvényes, 12 hónapra szóló meghatározott beiratkozási díj ellenében a könyvtár teljes szolgáltatási körének rendszeres igénybevételére jogosít, lejárat után megújítható.

Indokolt esetben a Könyvtár vezetője a beiratkozási díjat mérsékelheti, illetve annak megfizetésétől eltekinthet.
Igazolások bemutatásával kedvezményes vagy térítésmentes beiratkozási díj kérhető. Az adott évre érvényes beiratkozási díjat, illetve napidíjat az érvényes Díjszabás melléklet tartalmazza.

Adatkezelés

A könyvtár adatkezelése során a törvényi és jogszabályi rendelkezésekre támaszkodik. Így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az egyéb vonatkozó jogszabályok szerint jár el, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatot is követi.

Könyvtárunk alkalmazza és figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) megfogalmazottakat is. Részletes adatkezelési leírás az Adatkezelési szabályzatban olvasható.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben tájékoztatás kérhető: konyvtar@okfo.gov.hu.

A beiratkozás alkalmával – mely a Beiratkozási nyilatkozat űrlap kitöltésével – hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány, lakcímnyilvántartó, útlevél, diákigazolvány, kedvezményes vagy térítésmentes beiratkozás esetén annak jogosultságát igazoló dokumentum) felmutatásával igazolnia és közölnie kell a használónak az alább felsorolt adatait.

Az 1997. évi CXL. törvény alapján (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről) kötelezően rögzítendő adatok a természetes személyazonosító adatok és lakcím. Részletesebben:

 • név (férjezetteknél születési név is)
 • születési hely és idő
 • anyja neve
 • állandó és tartózkodási/levelezési cím
 • személyi igazolványának vagy útlevelének száma

Az Adatkezelési szabályzatnak megfelelően a beiratkozó megadhatja a következő adatait:

 • a foglalkozás, és a munkahely neve és székhelye
 • e-mail
 • telefonszám
 • diákok esetén kötelező adat az oktatási intézmény neve.

A Beiratkozási nyilatkozaton a használó aláírásával igazolja a használati szabályok elfogadását. A regisztrálást végző munkatárs minden új beiratkozóval közli a legfontosabb használati szabályokat és átadja az erről készített írásos könyvtárhasználati tájékoztatót is.

A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.

A könyvtárhasználó bármikor betekinthet a nyilvántartott adataiba.

A tagságát megszüntető olvasó adatait – amennyiben könyvtartozása nincs – a Könyvtár a tárgyévet követő naptári évben törli nyilvántartásából. Egyéb esetben az olvasó adatait a beiratkozás lejártát követően 5 évig tároljuk.

Kölcsönzés

Csak érvényes beiratkozással lehet kölcsönözni.

Az alábbi állományrészek nem kölcsönözhetőek:
 • folyóiratok sem bekötve, sem füzetenként,
 • kézikönyvek (szótárak, lexikonok, enciklopédiák, stb.),
 • a statisztikai szakcsoporthoz tartozó dokumentumok.

A kölcsönzés és visszavétel nyilvántartása számítógéppel történik a dokumentum vonalkódjának leolvasásával az olvasó jelenlétében. A gépi kölcsönzés pontosan regisztrálja a különböző napokon kölcsönzött dokumentumok lejárati határidejét. Az újabb dokumentum kölcsönzése nem jelent automatikus hosszabbítást! A kölcsönzött könyveket minden külön értesítés nélkül a megadott határidőre vissza kell hozni, vagy hosszabbítást kell kérni.

A könyvek 1 hónapra kölcsönözhetők, egyidejűleg 6 kötet.

A kölcsönzés, amennyiben nincs előjegyzés az adott műre, két alkalommal – telefonon vagy az alábbi e-mailen: konyvtar@okfo.gov.hu – a határidő lejárta előtt meghosszabbítható.

Ha az olvasó a kölcsönzött dokumentumokat késedelmesen, a határidő leteltével nem szolgáltatja vissza, a határidőt követően felszólításra kerül. A vissza nem szolgáltatott dokumentumokra egy hét türelmi idő után ismét – ezúttal felsorolásukkal – felhívjuk az olvasó figyelmét. Amennyiben ezt követően sem juttatja vissza azokat, ajánlott levelet kap a fenntartó intézet (ÁEEK) Jogi Főosztályától tájékoztatással a lehetséges peres útról.

A kölcsönzési határidőt be nem tartó olvasó késedelmi díjat köteles fizetni. A késedelmi díj dokumentumonként naponta, a lejárati dátumtól kerül elszámolásra az érvényes díjszabás alapján.

A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van.

A kölcsönvevő köteles a kikölcsönzött dokumentum elvesztését azonnal bejelenteni, és 30 napon belül pótolni azt egy másik példánnyal. Az eredeti mű pótolható másolt példánnyal is, ebben az esetben a másolás, köttetés összes költsége az olvasót terheli. Ha nem lehet érdemben pótolni az eredeti művet, akkor a könyvtár a dokumentum antikvár-forgalmi becsértékének pénzbeli megtérítését kérheti.

Előjegyzés
A kölcsönzésben lévő műveket az olvasó előjegyeztetheti. Az előjegyzéseket a könyvtár az igénylések sorrendjében elégíti ki. Az értesítés az olvasó kérésére történhet telefonon vagy e-mailen.
A számítógépes rendszer semmilyen kölcsönzéssel kapcsolatos tevékenységet nem engedélyez (újabb dokumentum kölcsönzését, hosszabbítást, előjegyzést), ha az olvasónál lévő dokumentumok bármelyikének határideje lejárt.

Katalógusok, adatbázisok

A SZIKLA számítógépes katalógusban az állomány kereshető.
A Könyvtár készíti a Magyar Orvosi Bibliográfia adatbázisát, mely folyóiratokban megjelenő cikkekről ad tájékoztatást.

A gyűjtemény részei

Könyvek
Színjelzéssel jelölve a következő csoportok különülnek el:
 • Egészségügyi szervezés (sárga)
 • Alap-, műszaki és társadalomtudományok (zöld)
 • Orvostudományi szakanyag (fehér)
 • Segéd- és kézikönyvek (kék)
 • Kábítószerügyi szakirodalom
 • Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) dokumentumai

Folyóiratok
A folyóiratok legfrissebb számai szabadpolcon, az olvasói térben találhatóak meg. A régebbi folyóiratszámok a könyvtárostól a nyitvatartási idő végig elkérhetőek.

Internet-, és PC-használat

Az olvasói térben elhelyezett számítógépeken díjmentesen kizárólag a könyvtár katalógusa és más előfizetett vagy ingyenes adatbázisok használhatóak. Az Internet és egyéb számítógépes szolgáltatások díja óradíjban pótdíjként fizethető meg.

Nyomtatás költségtérítés ellenében az érvényes Díjszabás alapján igényelhető.

A számítógépek nem használhatóak törvénybe ütköző cselekményekre (adatok illetéktelen használata, módosítása, megrongálása, megsemmisítése), mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértő, másokat zaklató tevékenységre.

A PC-ket csak a felügyeletet végző könyvtáros kapcsolhatja be, és indíthatja újra. Az olvasók a gépek programbeállításait nem változtathatják meg, nem telepíthetnek szoftver-termékeket.

Saját számítógéphez Internet-hozzáférést nem áll módunkban biztosítani.

A fentiek be nem tartása a szolgáltatásból történő kizárást vonhatja maga után.

Információszolgáltatás

A könyvtár működéséről, a szakterülettel kapcsolatos kérdésekről tájékoztatást adunk nyitvatartási időben telefonon, e-mailen, és kérésre postai úton is.

Tájékoztatás kérhető a könyvtár és más könyvtárak állományáról, a könyvtár által vásárolt, előfizetett vagy készített adatbázisokban, adattárakban és az Interneten elérhető információkról.

Szaktájékoztatás kérhető.

Másolatszolgáltatás

Az érvényes beiratkozással vagy napijeggyel rendelkező használó rendszeresen igénybe veheti másolatszolgáltatásainkat. A gyűjteményhez tartozó minden nyomtatott dokumentum részlete magáncélra fénymásolattal többszörözhető az alábbiakban meghatározott feltételek alapján. A szerzői jogra vonatkozó 1999. évi LXXVI törvény értelmében teljes könyv ill. teljes folyóirat szám másolása szigorúan tilos. A reprográfiai szolgáltatás díjtételeit az érvényes (valamennyi szolgáltatásra vonatkozó) térítési lista tartalmazza, amelyet a használók számára jól látható helyen hozzáférhetővé kell tenni, valamint szóbeli tájékoztatást kell nyújtani az igénybevétel módjáról, időtartamáról, a térítés rendjéről. A másolást a könyvtáros végzi. Dokumentum részek, folyóiratcikkek, képek másolása, szkennelése a szerzői jogra vonatkozó törvény (1999. évi LXXVI tv.) betartásával történik.

Könyvtárközi kölcsönzés

Az olvasó kérheti a könyvtár állományában nem található dokumentumok más könyvtárból történő kölcsönzését. A küldő könyvtár által a szolgáltatásért kért térítési díj – amennyiben a partner nem ODR szolgáltató könyvtár – az olvasót terheli. Amennyiben a küldő könyvtár az eredeti dokumentum helyett – térítési díj felszámolásával – másolatot küld, annak költsége az olvasót terheli. A kölcsönzési határidőt a küldő könyvtár szabja meg a saját könyvtárhasználati szabályzatának megfelelően.

Egyéb rendelkezések

Az olvasótermekben tilos a dohányzás, valamint a mobiltelefonok használata. A magatartásukkal a könyvtár rendjét megzavarókat, a könyvtár állományában szándékosan kárt tevőket az intézmény kizárhatja használói köréből. Ittas vagy kábítószer hatása alatt álló személy a könyvtárban nem tartózkodhat. A könyvtár területén közlemények, hirdetési anyagok, újságok csak engedéllyel terjeszthetők.

Reklamáció

A látogatók, ha a könyvtár vagy a könyvtár valamelyik dolgozójának intézkedését sérelmezik, panaszukkal az ügyeleti szolgálat vezetőjéhez fordulhatnak. Amennyiben problémájukat nem tudták megnyugtatóan megoldani, a könyvtár vezetőjéhez fordulhatnak.