Könyvtárhasználati szabályzat

 

Könyvtári taggá válik az a 16 éven felüli személy, aki személyi adatait megadja, azokat igazolja, és tagdíját befizeti, a könyvtár használati szabályzatát elfogadja és betartja.

     A Kábítószerügyi és a WHO külön-gyűjtemények kutatószobája: 

Telefon: (06-1)354-5372

E-mail: A könyvtár általános címe: konyvtar@aeek.hu

              Könyvtárközi kölcsönzés: kkozi@aeek.hu

              A Főigazgatóságunk honlap címe:  http://www.aeek.hu

A kutatószobákban elhelyezett külön-gyűjtemények (WHO, EU, kábítószeres) használatához előzetes bejelentkezés szükséges.

Könyvtári látogatók számára ingyenesen biztosított szolgáltatások  

 • a könyvtár megtekintése
 • tájékoztatás szolgáltatásainkról, gyűjteményünkről
 • a dokumentumok helyben használata
 • a könyvtár cédula-, és gépi katalógusainak használata
 • hozzáférés a könyvtár belső hálózatán elérhető adatbázisokhoz, szöveges CD-ROM-okhoz
 • szaktájékoztatás

 

Beiratkozás  

A könyvtárhasználónak jogában áll dönteni a regisztrálás módjáról:

 • Napijegy
 • Olvasójegy 12 hónapra szóló teljes árú, kedvezményezett vagy térítésmentes beiratkozással
Az adott évre érvényes beiratkozási díjat, illetve napidíjat az érvényes díjszabás melléklet tartalmazza.
A napijegy az adott naptári napra érvényes, meghatározott térítési díj ellenében jogosít az adott napi nyitvatartási időben:
 • az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokon túl a könyvtárosi közreműködést igénylő térítéses szolgáltatások – intézményen belüli –  igénybevételére.

​A regisztrálás és az olvasójegy készítése az információs pultnál zajlik. Az érdeklődő információt kérhet:

 • a regisztrálás módjáról, a használat szabályairól,
 • a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,
 • esetenként hosszabbítást kérhet, visszaadhat kölcsönzött dokumentumokat, késedelmi díjat fizethet.
Az olvasójegy az adott időszakban érvényes, 12 hónapra szóló meghatározott beiratkozási díj ellenében a könyvtár teljes szolgáltatási körének rendszeres igénybevételére jogosít. A regisztrálás alkalmával – mely a személyi lapon történik – hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány, lakcímnyilvántartó, útlevél, diákigazolvány) felmutatásával igazolnia és közölnie kell a használónak az alább felsorolt adatait:
 • név (asszonyoknál leánykori név is)
 • születési hely és idő
 • anyja neve
 • állandó és ideiglenes lakhelye
 • személyi igazolványának vagy útlevelének száma
 • foglalkozás/diák/nyugdíjas
 • munkahely (tanulók esetében oktatási intézmény)
A személyi lap hátoldalán a használó aláírásával igazolja a használati szabályok elfogadását. A regisztrálást végző munkatárs minden új beiratkozónál közli a legfontosabb használati szabályokat és átadja az erről készített írásos könyvtárhasználati tájékoztatót is.
A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.
Azonnal be kell jelenteni az olvasójegy elvesztését, mert az azzal való visszaélésért a felelősség a tulajdonost terheli. Az újonnan kiállított olvasójegy érvényteleníti a korábban kiállítottat. Amennyiben az mégis megkerülne, akkor azt meg kell semmisíteni. Az olvasójegyet csak az a személy használhatja, akinek a nevére kiállították.

 

Kölcsönzés

Csak érvényes olvasójeggyel lehet kölcsönözni.

Az alábbi állományrészek nem kölcsönözhetőek: 
 • Folyóiratok sem bekötve, sem füzetenként
 • Kézikönyvek (szótárak, lexikonok, enciklopédiák, stb.)
 • WHO gyűjtemény
 • A statisztikai szakcsoporthoz tartozó dokumentumok

Az utóbbi két állományrész könyvtárközi kölcsönzéssel kölcsönözhető. ​A kölcsönzés és visszavétel nyilvántartása számítógéppel történik a dokumentum vonalkódjának leolvasásával az olvasó jelenlétében. A gépi kölcsönzés pontosan regisztrálja a különböző napokon kölcsönzött dokumentumok lejárati határidejét. Az újabb dokumentum kölcsönzése nem jelent automatikus hosszabbítást! A kölcsönzött könyveket minden külön értesítés nélkül a megadott határidőre vissza kell hozni, vagy hosszabbítást kell kérni.

A könyvek, videokazetták, CD-ROM-k 1 hónapra kölcsönözhetők.

Könyvből egyidejűleg 4 kötet, videokazettából és/vagy CD-ből 2-2 tétel kölcsönözhető. Egy alkalommal összesen 6 dokumentum. Valamennyi dokumentumtípusnál művenként egy példány kölcsönözhető.

A kölcsönzés, amennyiben nincs előjegyzés az adott műre, két alkalommal – telefonon vagy az alábbi e-mailen konyvtar@aeek.hu – a határidő lejárta előtt meghosszabbítható.

Videokazetta és elektronikus dokumentum nem hosszabbítható.

Ha az olvasó a kölcsönzött dokumentumokat késedelmesen, a határidő leteltével nem szolgáltatja vissza, a határidőt követően felszólításra kerül. Az első (levelezőlapos) felszólítást a határidő lejárta után két héten belül postázzuk. A vissza nem szolgáltatott dokumentumokra egy hét türelmi idő után ismét – ezúttal felsorolásukkal – felhívjuk az olvasó figyelmét. Amennyiben ezt követően sem juttatja vissza azokat, ajánlott levelet kap a fenntartó intézet (GYEMSZI) Jogi Főosztályától tájékoztatással a lehetséges bírói útról. 

A kölcsönzési határidőt be nem tartó olvasó késedelmi díjat köteles fizetni. A késedelmi díj dokumentumonként naponta, a lejárati dátumtól kerül elszámolásra az adott évre megállapított díjszabás alapján.

A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van.  

A kölcsönvevő köteles a kikölcsönzött dokumentum elvesztését azonnal bejelenteni és 30 napon belül pótolni azt egy másik példánnyal. Az eredeti mű pótolható másolt példánnyal is, ebben az esetben a másolás, köttetés összes költsége az olvasót terheli. Ha nem lehet érdemben pótolni az eredeti művet, akkor a könyvtár a dokumentum antikvár-forgalmi becsértékének pénzbeli megtérítését kérheti.

Előjegyzés 
A kölcsönzésben lévő műveket az olvasó előjegyeztetheti. Az előjegyzéseket a könyvtár az igénylések sorrendjében elégíti ki. A kért dokumentum beérkezéséről az olvasót értesíteni kell. Az előjegyzett dokumentumot az értesítéstől számított 5 nyitvatartási napig vissza kell tartani. A kiértesített dokumentumokat más olvasónak átadni tilos. Az értesítés az olvasó kérésre történhet telefonon vagy e-mailen.

 

Katalógusok 

A SZIKLA számítógépes katalógusban az állomány olvasótermi része kereshető. A raktárakban őrzött állományrész feldolgozása folyamatosan történik, ezen kötetek a cédulakatalógusban kereshetők. Cél a teljes állomány OPAC-on való kereshetősége.

 

Olvasótermi gyűjtemény részei 

Könyvek 
Színjelzéssel jelölve a következő csoportok különülnek el:
I. Olvasóterem: 
 • Egészségügyi szervezés (sárga)
 • Alap-, műszaki és társadalomtudományok (zöld)
 • Orvostudományi szakanyag (fehér)
 • Segéd- és kézikönyvek (kék)
II. Olvasóterem: 
 • Egészségtudományi gyűjtemény (sárga)
 • Statisztika (fekete)
 • Általános szakirodalom, kézikönyvek (piros)
 • Általános orvosi szakirodalom (fehér)
Kutatószobákban elhelyezett gyűjtemények 
 • Kábítószerügyi szakirodalom
 • Egészségügyi Világszervezet (WHO) dokumentumai

 

Folyóiratok
A folyóiratok legfrissebb számai szabadpolcon, az olvasói térben találhatóak meg. A régebbi folyóiratszámok a raktárostól, a nyitvatartási idő végig elkérhető.

 

Internet és PC- használat
Az olvasói térben elhelyezett számítógépeken kizárólag a könyvtár katalógusa, a könyvtár állományában lévő CD-ROM-ok használhatók korlátlan ideig, más adatbázisok, Internet és egyéb számítógépes szolgáltatások díja óradíjban pótdíjként fizethető meg.
Az intézmény számítógépére pendrive-ot csatlakoztatni tilos.
Nyomtatás költségtérítés ellenében az évente meghatározott térítési díj alapján igényelhető.
A számítógépek nem használhatóak: 
 • törvénybe ütköző cselekményekre (adatok illetéktelen használata, módosítása, megrongálása, megsemmisítése),
 • mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértő, másokat zaklató tevékenységre.
 • a PC-ket csak a felügyeletet végző könyvtáros kapcsolhatja be, és indíthatja újra
 • a gépek programbeállításait nem változtathatják meg, nem telepíthetnek szoftver-terméket
Saját számítógéphez Internet hozzáférést nem áll módunkban biztosítani.
A fentiek be nem tartása a szolgáltatásból történő kizárást vonja maga után.   

 

Információszolgáltatás

A könyvtár működéséről, a szakterülettel kapcsolatos kérdésekről tájékoztatást adunk nyitvatartási időben telefonon, e-mail-en és kérésre postai úton is.

 • Tájékoztatás a könyvtár és más könyvtárak állományáról, a könyvtár által vásárolt, előfizetett, vagy készített adatbázisokban, adattárakban és az Interneten elérhető információkról
 • Szaktájékoztatás

 

Másolatszolgáltatás
Az érvényes olvasójeggyel vagy napijeggyel rendelkező használó rendszeresen igénybe veheti másolatszolgáltatásainkat. A gyűjteményhez tartozó minden nyomtatott dokumentum részlete magáncélra gyorsmásolattal többszörözhető az alábbiakban meghatározott feltételek alapján. A szerzői jogra vonatkozó 1999. évi LXXVI törvény értelmében teljes könyv ill. folyóirat szám másolása szigorúan tilos. A reprográfiai szolgáltatás díjtételeit az évente megállapításra kerülő hivatalos (valamennyi szolgáltatásra vonatkozó) térítési lista tartalmazza, amelyet a használók számára jól látható helyen hozzáférhetővé kell tenni, valamint szóbeli tájékoztatást kell nyújtani az igénybevétel módjáról, időtartamáról, a térítés rendjéről. Másolást a raktáros végzi, távollétében bármely könyvtári dolgozó elvégezheti. Dokumentum részek, folyóiratcikkek, képek szkennelése a szerzői jogra vonatkozó törvény (1999. évi LXXVI tv.) betartásával történik.

 

Könyvtárközi kölcsönzés
Az olvasó kérheti a könyvtár állományában nem található dokumentumok más könyvtárból történő kölcsönzését. A küldő könyvtár által a szolgáltatásért kért térítési díj – amennyiben a partner nem ODR szolgáltató könyvtár – az olvasót terheli. Amennyiben a küldő könyvtár az eredeti dokumentum helyett – térítési díj felszámolásával – másolatot küld, annak költsége az olvasót terhelik. Amennyiben lehetséges az elektronikus küldés-fogadást kell előtérbe helyezni. A kölcsönzési határidőt a küldő könyvtár szabja meg a saját könyvtárhasználati szabályzatának megfelelően.

 

Egyéb rendelkezések
Az olvasótermekben tilos a dohányzás, valamint a mobiltelefonok használata. A könyvtárhasználat során csend tartandó, biztosítva a nyugodt olvasást, tanulást, kutatást. A magatartásukkal a könyvtár rendjét megzavarókat, a könyvtár állományában szándékosan kárt tevőket az intézmény kizárhatja használói köréből. Ittas vagy kábítószer hatása alatt álló személy a könyvtárban nem tartózkodhat. A könyvtár területén közlemények, hirdetési anyagok, újságok csak engedéllyel terjeszthetők

 

Reklamáció
A látogatók, ha a könyvtár vagy a könyvtár valamelyik dolgozójának intézkedését sérelmezik, panaszukkal az ügyeleti szolgálat vezetőjéhez fordulhatnak. Amennyiben problémájukat nem tudták megnyugtatóan megoldani, a könyvtárvezetőjéhez fordulhatnak.